İnternet Sitesi Ziyaretçilerine Yönelik Aydınlatma Metni

Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş. (“GetirAraç”) olarak, siz ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına (hep birlikte “KVK Mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu İnternet Sitesi Ziyaretçilere Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), GetirAraç tarafından yönetilen www.getirarac.com internet sitesi (“İnternet Sitesi”) aracılığıyla, kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla nasıl işlediğimize dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik aldığımız tedbirler ve kişisel verileri işlerken uyum sağladığımız kurallar hakkında detaylı bilgi için ayrıca Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamıza göz atmanızı öneririz.

GetirAraç Hangi Kişisel Verilerinizi İşler?

GetirAraç tarafından, İnternet Sitesini ziyaretiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir:

İşlem Güvenliği Bilgileri

MAC numarası, IP adresi, İnternet Sitesini ziyaretinize ilişkin bağlantı bilgileri (başlangıç ve bitiş saati)

GetirAraç Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle, Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak İşler?

İnternet Sitesi üzerinden tamamen otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve dayandığımız hukuki sebeplere aşağıda yer verdik:

Süreçte İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel Veri İşleme Süreci

Dayanılan Hukuki Sebepler

İşlem güvenliği bilgileri

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, internet kullanımına ilişkin hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında saklanması zorunlu olan verilerin muhafazası.

Kişisel veri işlemenin, kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK md. 5/2-a)

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)

Kişisel Verileriniz Hangi Koşullarda Üçüncü Kişilere Aktarılır?

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde aşağıdaki hallerde üçüncü kişilere aktarılır:

Aktarılan Kişisel Verileriniz

Aktarımın Amacı

Alıcı Grubu

Dayanılan Hukuki Sebepler

İşlem güvenliği bilgileri

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, müşteri memnuniyeti kapsamında talep ve şikayetlerinizin kayıt altına alınması, incelenmesi ve sonuçlandırılması,

Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi ve faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi.

Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar

Kişisel veri işlemenin, kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK md. 5/2-a)

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)

GetirAraç’ın sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak altyapı ve bilişim hizmeti sağlayanlar dahil tedarikçilerimizden destek alınması, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ilişkilerin yönetilmesi.

Yurt İçi ve Yurt Dışındaki İş Ortakları & Tedarikçiler

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme,

6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi veya yok edilmesi ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ilişkin taleplerinizin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi GetirAraç’a iletmek için aşağıdaki yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz:

  • Talebinizi, sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak [email protected] adresine,
  • Talebinizi, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz aracılığıyla [email protected] adresine güvenli elektronik imza veya mobil imza aracılığıyla,
  • Talebinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeleri de ekleyerek yazılı olarak, Etiler Mah. Tanburi Ali Efendi Sok. Maya Residences Sitesi, T Blok, No:13 İç Kapı No: 334, Beşiktaş/İSTANBUL adresine
gönderebilirsiniz.

 

GetirAraç, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yine en geç 30 (otuz) gün içinde tarafınıza iletilecektir.

Aydınlatma Metni Hakkında

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve hukuki düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Şirketimiz tarafından yapılacak güncellemeler İnternet Sitesi üzerinden bildirilecektir.

Güncelleme tarihi: Temmuz 2023